TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MÔ

ĐIỂM ĐẾN CỦA NIỀM TIN

Thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT, ngày 19/10/2015 của Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, ngày 21/8/2017, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Mô trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX thuộc sở GD&ĐT và Trung tâm dạy nghề thuộc UBND huyện Yên Mô. Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, ngày 31/8/2017, UBND huyện phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Nội Vụ, Sở LĐTB&XH đã tổ chức lễ sáp nhập trung tâm, đồng thời công bố các quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Mô. Trung tâm có hai trụ sở làm việc, trụ sở chính đặt tại xóm Nam Thành – xã Yên Phong – huyện Yên Mô, trụ sở thứ 2 đặt tại khu Phú Thịnh - Thị trấn Yên Thịnh – huyện Yên Mô. Ngày 30/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô đã ra Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Mô. Theo Quy chế, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Mô có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghcho lao động nông thôn và tchức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

đ) Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

g) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

i) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

l) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

m) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

n) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu của thị trường lao động.

b) Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

c) Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

d) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

đ) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

e) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

g) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

                                                                                                           

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM